Innkalling til årsmøte 2022 i Dikemark Rideklubb

Postet av Styret den 1. Mar 2022


Til medlemmene i Dikemark Rideklubb 

Styret innkaller herved til årsmøte i Dikemark Rideklubb.
Årsmøtet avholdes 29.03.2022 kl. 19:00 på Dikemark Ridesenter.

 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 15.03.2022 til: Dikemark Rideklubb, v/Styret, Slottsberget 9, 1385 Asker
 eller bjoern.fagerli@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, dvs. 22.03.2022.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Dikemark Rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Dikemark Rideklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Dikemark Rideklubb sin lov på vår hjemmeside. 

 Dagsorden til årsmøtet: 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent 
 3. Velge protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten         
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle 
  1. idrettslagets regnskap
  2. styrets økonomiske beretning
  3. kontrollutvalgets beretning 
  4. beretning fra engasjert revisor
 10. Behandle innkomne saker som fremgår av godkjent sakliste     
 11. Fastsette 
  1. medlemskontingent på minst kr 50
  2. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 14. Velge:
  1. Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  2. Kontrollutvalg med leder, 1 medlem og 1 varamedlem
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  4. Valgkomité med leder, og 2 medlemmer og 1 varamedlem
  5. Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

 Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 

      15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 

      For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21

 

Sakspapirer kan fås ved å kontakte Bjørn Fagerli: 91192396 eller bjoern.fagerli@gmail.com

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen styret
       Asker 28.02.2022

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.