Innkalling til ekstraordinært årsmøte 13.09.2023

Postet av Styret den 30. Aug 2023

Til medlemmene i Dikemark Rideklubb 

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Dikemark Rideklubb.
Sted: Kaféen på Dikemark Ridesenter onsdag 13.09.2023 kl. 19.45 - 20.30.

Dagsorden til Årsmøtet

1.        Godkjenne de stemmeberettigede.

2.        Velge dirigent.

3.        Velge protokollfører.

4.        Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.        Godkjenne forretningsorden.

6.        Godkjenne innkallingen.

7.        Godkjenne sakslisten.

8.        Engasjere ny revisor til å revidere idrettslagets regnskap.


Ref. ovenstående dagsorden er det 1 sak på agendaen til behandling.
Dette gjelder pkt. 8; Valg av ny revisor.

Pkt. 8: Engasjere ny revisor.                            

Den 16. august mottok Dikemark Rideklubb brev fra vår revisor Kyrre Knudsen
Revisjonsbyrå AS med et "Forhåndsvarsel om fratredelse" som revisor for vår 
klubb grunnet hans helsesituasjon og påfølgende kapasitetsutfordringer.
Klubben vår ble gitt en frist til 01.11.2023 på å engasjere en ny revisor.
Styret har funnet frem til en ny revisor som både har flere ansatte og besitter
kompetanse på revisjon av idrettslag.
Styret i Dikemark Rideklubb har forespurt Kopstad og Kure Revisjon AS.
Kopstad og Kure Revisjon AS har iht. Revisorloven § 9-2 bedt om skriftlig bekreftelse
fra Kyrre Knudsen Revisjonsbyrå AS på at det ikke foreligger forhold som tilsier at de
ikke bør påta seg oppdraget som revisor fom. regnskapsåret 2023, og dette har de
mottatt 24. august.

Forslag til vedtak:

Ekstraordinært årsmøte i Dikemark Rideklubb velger å engasjere Kopstad og Kure
Revisjon AS som ny revisor til å revidere idrettslagets regnskap.


Velkommen til ekstraordinært årsmøte! 
 
Med vennlig hilsen Styret
Rideleir sommeren 2023

Postet av Styret den 25. Apr 2023

Vi har fått noe frafall på rideleir uke 32 og legges derfor ut til redusert pris: kr. 2900,-. Oppmøte kl 08.00 og henting kl 17.00. Oppvisning fredager kl 15.30. Påmelding ved mail til info@dikemarkrideskole.no
Innkalling til Årsmøte i Dikemark Rideklubb

Postet av Styret den 22. Feb 2023

Innkalling til Årsmøte i Dikemark Rideklubb

Tid: Søndag 26. mars kl. 18:00

Sted: I kafeen over stallen 

Agenda:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Alle som har vært medlem minst 1 måned og er fylt 15 år har stemmerett
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
   a) Leder og nestleder
   b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
   c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
   d) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
   e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
          f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
 11. Velge kontrollkomité

Alle medlemmer har møte- og forslags-rett på årsmøtet. For å ha stemmerett må du være 15 år, ha vært medlem i en måned og ha betalt medlemskontingenten.

Med vennlig hilsen

Styret