Innkalling til ekstraordinært årsmøte 13.09.2023

Postet av Styret den 30. Aug 2023

Til medlemmene i Dikemark Rideklubb 

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Dikemark Rideklubb.
Sted: Kaféen på Dikemark Ridesenter onsdag 13.09.2023 kl. 19.45 - 20.30.

Dagsorden til Årsmøtet

1.        Godkjenne de stemmeberettigede.

2.        Velge dirigent.

3.        Velge protokollfører.

4.        Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.        Godkjenne forretningsorden.

6.        Godkjenne innkallingen.

7.        Godkjenne sakslisten.

8.        Engasjere ny revisor til å revidere idrettslagets regnskap.


Ref. ovenstående dagsorden er det 1 sak på agendaen til behandling.
Dette gjelder pkt. 8; Valg av ny revisor.

Pkt. 8: Engasjere ny revisor.                            

Den 16. august mottok Dikemark Rideklubb brev fra vår revisor Kyrre Knudsen
Revisjonsbyrå AS med et "Forhåndsvarsel om fratredelse" som revisor for vår 
klubb grunnet hans helsesituasjon og påfølgende kapasitetsutfordringer.
Klubben vår ble gitt en frist til 01.11.2023 på å engasjere en ny revisor.
Styret har funnet frem til en ny revisor som både har flere ansatte og besitter
kompetanse på revisjon av idrettslag.
Styret i Dikemark Rideklubb har forespurt Kopstad og Kure Revisjon AS.
Kopstad og Kure Revisjon AS har iht. Revisorloven § 9-2 bedt om skriftlig bekreftelse
fra Kyrre Knudsen Revisjonsbyrå AS på at det ikke foreligger forhold som tilsier at de
ikke bør påta seg oppdraget som revisor fom. regnskapsåret 2023, og dette har de
mottatt 24. august.

Forslag til vedtak:

Ekstraordinært årsmøte i Dikemark Rideklubb velger å engasjere Kopstad og Kure
Revisjon AS som ny revisor til å revidere idrettslagets regnskap.


Velkommen til ekstraordinært årsmøte! 
 
Med vennlig hilsen Styret
Rideleir sommeren 2023

Postet av Styret den 25. Apr 2023

Vi har fått noe frafall på rideleir uke 32 og legges derfor ut til redusert pris: kr. 2900,-. Oppmøte kl 08.00 og henting kl 17.00. Oppvisning fredager kl 15.30. Påmelding ved mail til info@dikemarkrideskole.no
Innkalling til Årsmøte i Dikemark Rideklubb

Postet av Styret den 22. Feb 2023

Innkalling til Årsmøte i Dikemark Rideklubb

Tid: Søndag 26. mars kl. 18:00

Sted: I kafeen over stallen 

Agenda:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Alle som har vært medlem minst 1 måned og er fylt 15 år har stemmerett
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
   a) Leder og nestleder
   b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
   c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
   d) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
   e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
          f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
 11. Velge kontrollkomité

Alle medlemmer har møte- og forslags-rett på årsmøtet. For å ha stemmerett må du være 15 år, ha vært medlem i en måned og ha betalt medlemskontingenten.

Med vennlig hilsen

Styret
Innkalling til årsmøte 2022 i Dikemark Rideklubb

Postet av Styret den 1. Mar 2022


Til medlemmene i Dikemark Rideklubb 

Styret innkaller herved til årsmøte i Dikemark Rideklubb.
Årsmøtet avholdes 29.03.2022 kl. 19:00 på Dikemark Ridesenter.

 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 15.03.2022 til: Dikemark Rideklubb, v/Styret, Slottsberget 9, 1385 Asker
 eller bjoern.fagerli@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, dvs. 22.03.2022.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Dikemark Rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Dikemark Rideklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Dikemark Rideklubb sin lov på vår hjemmeside. 

 Dagsorden til årsmøtet: 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent 
 3. Velge protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten         
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle 
  1. idrettslagets regnskap
  2. styrets økonomiske beretning
  3. kontrollutvalgets beretning 
  4. beretning fra engasjert revisor
 10. Behandle innkomne saker som fremgår av godkjent sakliste     
 11. Fastsette 
  1. medlemskontingent på minst kr 50
  2. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 14. Velge:
  1. Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  2. Kontrollutvalg med leder, 1 medlem og 1 varamedlem
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  4. Valgkomité med leder, og 2 medlemmer og 1 varamedlem
  5. Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

 Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 

      15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 

      For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21

 

Sakspapirer kan fås ved å kontakte Bjørn Fagerli: 91192396 eller bjoern.fagerli@gmail.com

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen styret
       Asker 28.02.2022

 

Båndleggingen oppheves!

Postet av Styret den 1. Des 2021

Gladmelding til alle medlemmer!
Mattilsynet opphever fra 1. desember båndleggingen etter kverkeutbruddet! 
Tusen takk til alle for flott innsats i en krevende tid🥰!


Av praktisk info: Bruk den vanlige hovedinngangen via stallen når du skal på time (ikke gjennom ridehuset).