Klubbhåndbok - Alle Områder


LogoDescription automatically generated

 Innhold

 

 

Klubbinformasjon

 

Klubbnavn:                                         Dikemark Rideklubb                        
 Stiftet:                                                01.09.1970
 Idrett:                                                 Idrettslag med rideundervisning
 

Postadresse:                                       Slottsberget 9, 1385 Asker
E‑postadresse:                                    info@dikemarkrideskole.no
Internettadresse:                                www.dikemarkrideklubb.no

Organisasjonsnummer:                      871474192

Organisasjonsform:                             Forening/idrettslag – Ideell organisasjon
 Medlem av:                                        Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

 

Styre:                                                   Styrets leder: Bjørn Fagerli

                                                            Nestleder: Anne Mette Øystese

                                                            Styremedlemmer: Christian Helgesen, Siv Johnsen, Elisabeth Nilsen, Elizabeth Lie

Daglig leder:                                       Hilde Moufflet

 

Revisor:                                                Organisasjonsnummer 874 903 302

                                                             Knudsen Revisjonsbyrå AS, Billingstadsletta 30, 1396 Billingstad

 

Regnskapsfører:                                  Organisasjonsnummer 921 862 229

                                                            Varde Regnskap AS, Apotekerhagen 11, 1383 Asker
 

 

Klubbens historie

 

Den spede begynnelse 

Samarbeidsutvalget ved Dikemark Sykehus nedsatte i 1970 en fritidskomite som skulle se på muligheter for aktiviteter for pasienter, ansatte og deres familier, samt andre unge i området forøvrig. Komiteen fremkom med en imponerende rekke aktiviteter som ridning, motorcross, foto, sjakk, fiske, seiling, dans og musikk. Dikemark Fritidsklubb ble dermed et faktum fra 3. september samme år. Det var voksne ledere for aktivitetene, som gjorde en kjempeinnsats innen de ulike grupper i klubben.

 Første styre 

Dikemark Fritidsklubbs første styre sprang ut fra personalet på sykehuset. Jarle Wiken var klubbens første formann, og i styret hadde han med seg Solveig Windelstad, Hans Zetterqvist, Robert Erichson og Laila Norli. Disse ildsjelene og flere, la ned et imponerende arbeid de første årene, også for utviklingen av rideaktiviteten.

 De første hestene 

Rideklubben disponerte i begynnelsen 2 hester fra gårdsbruket på Dikemark, og kjøpte selv en fullblodshest på avbetaling. På disse hestene ble unge håpefulle leid rundt på tennisbanen på Dikemark, før klubben fikk sin egen ridebane (20 x 60 m) ved 3. avdeling på Dikemark innviet 1. oktober 1972. Ridetimeprisen var da 1 krone! Klubben hadde naturlig nok helt fra starten et nært samarbeid med Dikemark Sykehus. På formiddagene ble det arrangert terapiridning for pasienter ved sykehuset, og i helgene var det mulig å leie klubbens hester. Det kostet kr. 5,- for voksne og kr. 3,- for barn!

 New Forest ponnien Lotte 

Klubben vokste med stadig nye medlemmer. Det ble behov for flere hester, og New Forest ponnien Lotte og to av hennes avkom ble innkjøpt. For øvrig er det Lotte som er tegnet inn på klubbens tidligere logo, tegnet av Anne Maria Hondstad. Klubben ble medlem av Norsk New Forest Forening, og arrangerte gjennom 1970-årene flere store ponnistevner. Dessuten deltok klubbens egne ponniryttere på stevner flere steder på østlandet.

 Legenden Holger Stenberg 

På midten av 1970-tallet ble Holger Stenberg ansatt som daglig leder av Dikemark Ride- og Fritidsklubb og hovedinstruktør ved rideskolen. Her ble han helt til han gikk av med pensjon i en alder av 80 år i 1999. Gjennom sitt daglige virke i 25 år har Holger Stenberg satt sitt preg på klubben og rideskolen. 

 Den første ridehallen 

Av alle aktivitetene i Dikemark Fritidsklubb var det bare ridegruppen som overlevde. I 1978 skiftet klubben derfor navn til Dikemark Ride- og Fritidsklubb (DIKE). Klubbhuset "Grisehuset" og stallen lå vegg i vegg, der barnehagen ligger i dag. Hestene ble flyttet hit fra gårdsbruket på Dikemark, og dette året ble også klubbens første ridehall på Lialøkka bygget. Etter dagens standard var denne hallen av plastduk nokså primitiv, uten isolasjon og med store problemer om vinteren med snøras og kulde! Men vi var stolte likevel over at vi kunne ri innomhus! Det sier seg selv at denne plasthallen kunne ikke vare evig. Duken revnet og forbedringer var ytterst nødvendig. Betydelige bevilgninger måtte til for å isolere ridehallen, skifte ut den ødelagte duken med nytt, isolert stalltak og isolerte gavlvegger. Arbeidet ble gjort i løpet av 1982/83 og i juni 1983 ble det arrangert et offisielt innvielsesshow for den ombygde ridehallen med daværende ordfører i Asker, Eyvind Wang, i spissen.

 Rideskolen 25 år 

Slik gikk årene fortsatt med Stenberg som daglig leder av rideskolen. Høsten 1995 var rideskolen 25 år, noe vi feiret med oppvisningsstevne, hvor skolens hester og elever var i sving og gledet et feststemt publikum. Om kvelden var det festmiddag og mimrefest med innbudte gjester.

 Truende skyer 

Omtrent samtidig dukket det opp mørke skyer for Dikemark Ride- og Fritidsklubb. Det ble planlagt å bygge et kjøpesenter på stedet der klubbens stall og klubbhus lå. Videre var kommunen i ferd med planlegging av barneskole og barnehage, som også berørte våre områder. En hardt arbeidende byggekomite gikk i gang med planer for å bygge ny stall i tilknytning til den gamle ridehallen. Løsningen ble å rive hallen og bygge nytt anlegg med stall og ridehall i ett, slik vi kjenner det i dag.

 Nytt anlegg 

Etter noen problematiske måneder under byggeperioden, som verken var behagelige for hester, instruktører, andre ansatte eller ryttere, ble det nye anlegget ble tatt i bruk høsten 2000. Unødvendig å si at alle med tilknytning til klubben har hatt stor glede av dette anlegget!

 Styre og stell 

Det sier seg selv at mange, mange engasjerte medlemmer gjennom disse over 50 årene har lagt ned mye arbeid og fritid i styre og stell. Daglige ledere av Dikemark Rideklubb har også kommet og gått. Ingen nevnt, ingen glemt! 

 Ledelse og instruksjon 

Hilde Moufflet er i dag daglig leder og hovedinstruktør. Hun kom til oss i 2005, og er godt kjent med klubben, medlemmene og hestene. Vi gleder oss over Hildes kompetanse og engasjement, og er glade for å ha henne med oss videre.

 Hester og medlemmer 

 Vi har i dag 18 små og store skolehester på stallen. Videre er det stallplass til 19 privat oppstallerte hester.  Organisasjon


 

Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i klubbens lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles.

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent (ved junior kontingent har ikke foresatte stemmerett).

Innkalling til årsmøtet skal skje direkte overfor de representasjonsberettigede. Klubben kan innkalle på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen eller på idrettslagets internettside.

Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Det skal skrives protokoll fra årsmøtet som signeres av to medlemmer. 

 

Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til organisasjonsleddets størrelse eller virksomhet.

Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet.

Lovpålagte oppgaver for styret:

 • Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
 • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring
 • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon
 • Representere idrettslaget utad
 • Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester

Andre viktige oppgaver:

 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
 • Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt
 • Være ansvarlig for idrettslagets daglige ledelse
 • Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte
 • Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité
 • Oppnevne eller engasjere regnskapsfører
 • Lage årsberetning fra styret til årsmøtet
 • Oppdatering av klubbhåndboka

Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver som kasserer eller referent på årsmøtet, eller styret kan selv fordele oppgavene. Fordelingen av oppgaver bør beskrives, slik at medlemmene ser hvem de skal kontakte i ulike saker.


Medlemskap

Ved innmelding skal medlemmene registreres med navn, fødselsdato, adresse, e‑postadresse og telefonnummer. Medlemmene skal melde seg inn i klubbens medlemssystem som enten er min idrett eller medlemssystem som tilbys av integrasjonspartner med avtale med NIF.   Navn og kontaktinformasjon til foresatte må oppgis dersom medlemmet er under 15 år. Alle medlemmer har en egen personlig idrettsside på Min Idrett. Denne personlige siden må hvert enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt melde deg på arrangementer og kurs, endre dine egne personopplysninger, finne informasjon knyttet til lisensinnbetaling, dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester som kan være aktuelle og interessante for deg.

Når man vil bli medlem i en klubb, kan man ikke ha uoppgjorte økonomiske forpliktelser til idrettslaget eller andre organisasjonsledd i NIF. Alle som har betalt medlemskontingent i klubben, er medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt.

En ansatt kan være medlem i idrettslaget, men har ikke stemmerett på årsmøtet og kan heller ikke inneha årsmøtevalgte verv i idrettslaget. 

Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding, manglende betalt medlemskontingent eller eksklusjon. En utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før den skyldige kontingenten er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Dersom idrettslaget vurderer ekskludering av et medlem, må det ta kontakt med idrettskretsen. Beslutning om eksklusjon ilegges av NIFs domsutvalg. 

 

 Medlemskontingent

Medlemsvilkår og vilkår for påmelding i rideskolen 

 Dikemark rideklubb er en ideell forening tilknyttet Norges Rytterforbund. Alle inntekter fra rideskolen, arrangementer, oppstalling av privathester og annet går til klubben.

 

Generelle vilkår for medlemskap og påmelding til rideskolen:

 * Medlemskap i Dikemark rideklubb er obligatorisk for de som benytter anlegget eller har fast ridetime hos oss.  Kontingent betales pr. kalenderår, se nærmere informasjon nedenfor om betaling av kontingent. Medlemskap i rideklubben må sies opp uavhengig av oppsigelse av ridetimer. 

 * Alle medlemmer må være innstilt på å delta på dugnader som fremmer klubbens interesser. Dette inkluderer å hjelpe til under arrangementer, dugnader for å vedlikeholde anlegget, salg av doruller eller lignende.

 * Alle medlemmer aksepterer ved innmelding i rideskolen og/eller rideklubben, at det kan tas situasjonsbilder som brukes på klubbens nettside og i sosiale medier. Dersom dette ikke er ønskelig er det mulig å gi beskjed til daglig leder om dette skriftlig, slik at man kan unngå dette. 

 * Faktura for ridetimer sendes på e-post/autogiro. Alle timer skal betales uansett om du møter opp eller ikke. Det faktureres for ca. 2 måneder om gangen. Ubetalte faktura vil bli oversendt inkasso. Tapte ridetimer refunderes ved levering av sykmelding, maks 14 dager etter uhell. 

 * Elever har ikke rett til å ta igjen ridetimer ved annet fravær. Rideskolen vil likevel tilrettelegge for muligheter til å ta igjen timer hvor eleven har meldt fravær på e-post til klubben senest klokka ti samme dag. Tilbud om å ta igjen timer er avhengig av at det blir ledige timer på passende nivå og innenfor den kapasiteten rideskolen har til enhver tid. Timer hvor det ikke meldes om fravær innen klokka ti samme dag, vil krysses ut.

 * Når du melder deg på en ridetime, har du denne hele rideskoleåret, med mindre du sier den opp. Det er én måneds oppsigelse på ridetimen fra den første i neste måned. Det er ikke anledning til å ta igjen timer etter oppsigelsestiden. 

 * Du må være fylt 8 år eller eldre på ordinær ridetime. 3-7 år på knøttetimer.

 * Du må bruke godkjent ridehjelm og støvler med hel på minimum 15 mm.

 * Rideskolen følger normalt skoleruta for barneskolen i Asker kommune når det gjelder fri i jul, påske og sommerferie. Det er ikke rideskole på offentlige fridager. Det er rideskole i høst- og vinterferie.

 * Alle klubbens aktive, betalende medlemmer er ulykkesforsikret gjennom IF Forsikring t.o.m. utgangen av det året de fyller 12 år. Vi anbefaler at de som faller utenom denne gruppen tegner egen ulykkesforsikring. 

  

Nærmere om betaling av medlemskontingent

 Medlemskapskontingenten skal betales via Min Idrett i henhold til Norges Idrettsforbund sine krav. Du vil få tilsendt brukernavn og passord til min idrett, når vi registrerer deg i vårt medlemssystem. Dere som er medlem fra før har dette. Dere kan også få brukernavn og passord tilsendt ved å be om dette på Min Idrett.

 I Min Idrett vil du kunne administrere alle medlemskap i norsk idrett (innmeldinger og utmeldinger), se informasjon som er registrert på deg og oppdatere registrert informasjon (e-post, tlf osv). 

 Faktura på medlemsavgift vil også ligge på din side i Min Idrett. Du vil bli varslet pr e-post når faktura sendes ut. Det er derfor meget VIKTIG at alle medlemmer er registrert med riktig e-post adresse. Barn bør registreres med en foresatt sin e-post. Det er den e-post adressen som dere har gitt oss som blir registrert.

 NB! Vennligst sjekk at du er registrert med riktig e-post, fødselsdato og navn etc på minidrett.nif.no. Det er enkelt for deg å gjøre endringer. Dette da medlemmer som er registrert i andre klubber i noen tilfeller kan få gammel kontaktinformasjon registrert på seg. Det kan også forekomme feil fra vår side.

 NB! Hvis kun barnet meldes inn, vil ikke foresatte kunne stemme ved årsmøtet. Vi oppfordrer derfor aktive medlemmer til å tegne familiemedlemsskap.

 

Rutiner og retningslinjer

 

Bruk av ridehuset og ridebanen

Reglene er til hjelp for å ri trygt, ha det hyggelig sammen og holde anlegget i god stand. Vi ber alle om å gjøre sitt beste for at alle skal trives og utvikle seg som ryttere. Vi er mange som bruker anlegget og som har ulike behov, så vi ber alle om å være imøtekommende og hensynsfulle og gi beskjed i god tid.

Ridebanene kan brukes av rideskoleryttere og oppstallører. Klubbmedlemmer og andre som ikke står på anlegget, ikke-medlemmer og eksterne trenere kan mot betaling bruke ridebanene etter avtale med daglig leder. Rideskolen har prioritet i ridehuset

Rideskolen har førsteprioritet på ridehuset i perioden som er forbeholdt rideskoleundervisning samt ved oppståtte forsinkelser i timeplanen, ved harving, slipp av hester og liknende. Rideskolens timeplan og bruk av ridehuset ligger her LINK. Hvis rideskolen ser endringer i daglig rutine som medfører at ridehuset er ledig i en periode (teoritimer eller lign) må dette informeres om så tidlig som mulig slik at andre får anledning til å bruke ridehuset.

Reservasjon og bruk av ridebaner

All reservasjon av ridebaner ut over rideskolens vanlige bruk som innebærer at andre ikke kan ri (f.eks. sprangtimer) må publiseres i elektronisk liste senest to dager før. Dette gjelder også for alle typer privattimer på skolehest eller privathest.

Bruk av ridebaner i helgene: Rideskoleelevene som er forryttere i helgene bruker ridehuset og utebanen mellom kl. 10-13 (kjernetid). Voksne forryttere kan etter avtale med daglig leder ri frem til kl. 16. Også privatoppstallører kan ri i forrytternes kjernetid, men skolehestene skal tas hensyn til da de ikke er like erfarne i å ri på egen hånd (ikke like vant med å se opp og frem, kan føle ubehag ved mer erfarne rytteres ridning med mye tempo, etc.). 

Longering er kun tillatt hvis det er 3 eller færre som rir. Har du en hest som er spretten eller sprek i longen, må du vente for ikke å forstyrre de som allerede er på banen.  Er longering startet, må evt. nye ryttere (som da blir 4. rytter eller flere) vente til den som longerer er ferdig. Forventet longeringstid er 20 min. Longering i ridehuset i timen umiddelbart etter rideskolens slutt i vinterhalvåret, med mindre det er få som skal ri, er ikke ønskelig. 

Rutineaktivitet i ridehuset:

Automatisk vanning av ridehuset foregår fra kl 0600-0700.

Harving av ridehuset foregår på hverdager ca. mellom kl. 0900-0930

Skolehester slippes i ridehuset på mandager fra ca. kl. 1100-1300

Ved bruk av ridehuset på morgenen før kl 0800 må lyssensor aktiveres. Det en bryter på oppstallørenes utstyrsrom for å overstyre sensoren. 

Baneregler ved ridning

 • Det er obligatorisk for alle ryttere uansett alder å bruke hjelm. Bevisst unnlatelse av dette kan føre til bortvisning. 
 • Sko/støvler bør gå over ankelen og ha liten hæl. Det anbefales å bruke ridesko og ridestøvler som sitter tett på foten og støtter korrekt.
 • Stopp ved porten og si ifra høyt og tydelig når du skal inn i ridehuset, vent på svar. 
 • Av og påstigning skjer i midten av ridebanene med hestens hode mot stallen.
 • Si ifra høyt og tydelig når du skal stoppe ved sporet for å ta av dekken/jakke og lignende.   Ikke bli stående ved vantet/gjerdet for å prate med noen på utsiden. 
 • Venstre hånd (hånden som vender inn midt midten) har sporet. Ved oppvarming i skritt holder man seg godt innenfor sporet. Ikke ri flere i bredden, da dette kan være sjenerende for andre som rir. Alle må ta hensyn til hverandre.   
 • Ørepropper er ikke tillatt når man rir. Mobilbruk under ridning og lonsjering frarådes. Begrens mobilbruk til kun det mest nødvendige og stopp da ridningen eller lonsjeringen. 
 • Ikke ri ned hestemøkk. Alle som står på sidelinjen, hjelper til med å plukke møkk for alle slik at vi holder bunnen så ren som mulig. Det er ikke lov å forlate ridebanene uten å ha sikret at det ikke ligger igjen møkk fra noen av hestene. 
 • Forlat ridebanen med å gi beskjed at du går ut og sørg for at det er ryddig etter deg.
 • Hindermateriell kan ikke brukes utenfor organisert trening. Privatoppstallører kan bruke bommer og kavaletter på bakken alene eller under instruksjon, men ikke i kjernetiden til forrytterne (10-13 i helgene). Bruk varsles to dager på forhånd i den elektroniske kalenderen. Hvis det ikke er varslet, må materiellet tas bort dersom andre ønsker å bruke banen. Hvis flere ønsker å bruke bommer samme dag, oppfordrer vi til samarbeid, slik at vi kan samle slik bruk til korte tidsrom. 
 • Trillebåren tømmes før det renner over. Dette er alle sitt ansvar.  
 • Vi viser hensyn til de som rir for undervisning. 
 • På grunn av sikkerheten har ingen lov til å ri, leie eller longere hvis det ikke er en person 16+ til stede.
 • Rideskolehester skal ikke longeres uten avtale med Hilde eller Tone. 
 • Publikum må forholde seg rolig for ikke å skremme hestene.

 

Regler i forbindelse med privat undervisning

 • Det er kun lov å ha 1 privattime om gangen i ridehuset 
 • Privattimer må varsles minimum 2 dager i forkant på Facebook gruppen ‘Dike Backup’. I juleferien og i påskeferien skal i tillegg eget regneark fylles ut (se eget punkt ‘Bruk av ridehus i jule- og påskeferien).
 • Ved bruk av volte i undervisningen, bør storvoltene ved A og C fortrinnsvis brukes når det er andre ryttere i hallen.
 • Hvis det er andre ryttere i ridehuset samtidig med pågående privatundervisningstime, oppfordres det til at instruktør og rytteren som undervises bruker ørepropper.


Bruk av ridehus i jule- og påskeferien

 • Alle privattimer må i forkant varsles minimum 2 dager i forkant på Facebook gruppen ‘Dike Backup’ samt bookes i et regneark som blir lagt ut 4 uker før juleferien og påskeferien begynner. Hvor mulig, ønskes også lonsjering og bli satt opp i regnearket så tidlig som mulig. Det er regnearket som er førende, dvs at det er de som har lagt ut først på regnearket som får prioritet. Regnearket er til for å gi god oversikt for alle om når det er privattimer i ridehallen og når det skal lonsjeres. 
 • Det er ikke lov å ha undervisning og lonsjering samtidig i ridehallen
 • Det kan ikke lonsjeres mer enn 1 hest om gangen
 • Det kan ikke gjennomføres mer enn 1 privattime om gangen (kan ha flere ekvipasjer på samme privattime).

 Sikkerhetsrutiner

 Hester er store dyr som kan skade mennesker ved feil håndtering. Det er derfor svært viktig at alle sikkerhetsrutiner til enhver tid overholdes samtidig med at man i all håndtering med hest må være oppmerksom på mulige farlige situasjoner og gjøre tiltak som begrenser risikoen. 

Anlegget har følgende sikkerhetsrutiner: 

 • Ridning:        
  1. Det er påbudt å ri med hjelm. Ridestøvler med hæl eller tilsvarende må benyttes for å unngå at foten skal kunne skli inn i stigbøylen. Hansker anbefales. Sikkerhetsvest må brukes til sprang (krav for ryttere under 18 år) men anbefales generelt for alle ryttere. Sikkerhetsvest anbefales til turridning.
  2. Påstigning og avstigning i ridehallen og på utebanen: Hesten stilles opp med hodet mot stallen. Påstigning må skje med krakk. 
  3. Det er viktig å holde god avstand til hesten foran ved innleie og utleie av hesten. Si tydelig ifra ved porten at du skal inn eller ut. 
  4. Reflekser på hestens ben og refleksdekken skal brukes ved ridning i mørket, i tåke, ved dårlig sikt og når man er usikker på om man kommer hjem før det er mørkt. 
  5. Hodelag skal brukes ved leieturer.
 • I stallen:
  1. Bruk hensiktsmessige klær i forhold til oppgave, gjerne sko med vernetå. Ørepropper/ headset er ikke tillatt å bruke ved stallarbeid og håndtering av hest.
  2. Ved leie ut og inn av boksen må boksdøren åpnes helt for å unngå at hesten kan få skader.
  3. Hester leies alltid i grime med leietau evt. i hodelag. Ved leiing av vanskelige hester må det brukes hingstebitt og leieren anbefales å bruke hjelm og hansker. Hestene leies en og en. Det er kun de ansatte i stallen som kan leie to hester samtidig. 
  4. Ved leiing skal hesten føres kontrollert med leieren ved hestens skulder. Det skal brukes tohåndsfatning på leietau eller tøyler dvs høyre hånd på leietauet under hestens hake og resten av tauet brettet i venstre hånd. Leietauet må aldri surres rundt hånden.
  5. Det skal holdes god avstand mellom hestene hvis flere hester leies inn og ut samtidig.
  6. Begge dører i stallen må åpnes når hesten skal inn eller ut av stallen. Hesten kan få alvorlige skader spesielt på hoftene hvis den blir skremt.
  7. Ved utslipp i paddock skal hesten leies helt inn i paddocken før leietauet løsnes. Ved henting av hest i paddock må hesten først settes på leietau før den elektriske tråd kan åpnes. 
  8. Stallgangen kan ikke brukes til oppbinding av hest. 
  9. Ved oppbinding av hest i boksen må det brukes sikkerhetsknute. Spør instruktører eller stallansvarlig hvis du ikke vet hvordan man lager en sikkerhetsknute. 
 • Hunder: 
  1. Det er lov å ha hunder med på ridesenteret, men de må kunne forholde seg rolig og holdes i bånd. 
 • Turridning
  1. Det er ikke lov for forryttene å ri alene på tur uten at det er spesielt avtalt med instruktør. Vi anbefaler at det ris ut i grupper på 2-4 ryttere. Det er instruktørene som bestemmer om den enkelte forrytter kan ri på tur uten leier.
  2. Det skal varsles på tavlen ved rideskolehestenes tørkerom hvem som rir ut, hvor det ris og ca hvor lang tid turen tar. Ta med mobiltelefon i tilfelle ulykke. Noter mobilnummeret på stallvakten før du drar ut. 
  3. Turridning på skolehestene foregår kun i skritt. 
  4. Vis hensyn til andre, trafikkreglene skal følges. 
  5. Barbakkridning på tur er ikke tillatt. 
 • Longering:   
  1. Longering anbefales med hansker. 
  2. Longering er kun tillatt hvis det er 3 eller færre som rir. Longering i ridehuset i timen umiddelbart etter rideskolens slutt i vinterhalvåret, med mindre det er få som skal ri, er ikke ønskelig.
  3. Man kan ikke longere samtidig med privattimer.

 

 

Politiattester

Klubben krever politiattest av alle ansatte og trenere som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest:

 1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.
 2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn.

Informasjon om politiattest for idrettslag fra Norges Idrettsforbund. Her finnes skjemaer og beskrivelse av prosedyren for håndteringen av ordningen med politiattest. 

 

 

Forsikringer for rideskoleelever (barn)

 

Alle barn som rir i rideskolen, må være medlem av Dikemark Rideklubb som igjen er medlem av Norsk Rytterforbund og dermed av Norsk Idrettsforbund (NIF). Medlemmer av lag tilsluttet Norsk Idrettsforbund er forsikret frem til den datoen de fyller 13 år. Det er Gjensidige barneidrettsforsikring som er gjeldende og forsikringspremien betales av NIF. Det er foreldre/foresatte som selv tar kontakt med Gjensidige Forsikring i forbindelse med skade.

Til informasjon kan ulykkesforsikring/reiseforsikring hos ulike forsikringsselskap som regel dekke skade etter rideulykke også for eldre barn og voksne.

I forbindelse med en eventuell skade vil rideinstruktøren be om at det utfylles et skadeskjema til rideklubben. Skaden blir rapportert inn og behandlet på førstkommende styremøte i rideklubben hvor evt. tiltak for å unngå tilsvarende situasjoner iverksettes. 

Mer informasjon om forsikringer:

 •  Idrettsavtaler (Gjensidiges lag- og klubbforsikring og Barneforsikring)
 •  Oppdatert ‘Forsikringsbevis barneidrett’ finnes også på linken over.

Hva forsikringen gjelder:

a) Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

b) Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet - ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

Hvordan melde ifra om en idrettsskade?

Alle skader må meldes elektronisk (bruk overstående link).