Rideleir sommeren 2023

Postet av Styret den 25. Apr 2023

Vi har fått noe frafall på rideleir uke 32 og legges derfor ut til redusert pris: kr. 2900,-. Oppmøte kl 08.00 og henting kl 17.00. Oppvisning fredager kl 15.30. Påmelding ved mail til info@dikemarkrideskole.no
Innkalling til Årsmøte i Dikemark Rideklubb

Postet av Styret den 22. Feb 2023

Innkalling til Årsmøte i Dikemark Rideklubb

Tid: Søndag 26. mars kl. 18:00

Sted: I kafeen over stallen 

Agenda:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Alle som har vært medlem minst 1 måned og er fylt 15 år har stemmerett
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
   a) Leder og nestleder
   b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
   c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
   d) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
   e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
          f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
 11. Velge kontrollkomité

Alle medlemmer har møte- og forslags-rett på årsmøtet. For å ha stemmerett må du være 15 år, ha vært medlem i en måned og ha betalt medlemskontingenten.

Med vennlig hilsen

Styret
Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Dikemark Rideklubb.

Postet av Styret den 11. Okt 2021


Til medlemmene i Dikemark Rideklubb 

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Dikemark Rideklubb.
Årsmøtet avholdes digitalt den 26.10.2021 fra kl. 18:00 på Teams.


 

Dagsorden til Årsmøtet

 

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent.

3.         Velge protokollfører.

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.        Godkjenne innkallingen.

6.        Godkjenne saklisten.

7.       Godkjenne forretningsorden.

8.  Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

9.         Engasjere ny revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Ref. ovenstående dagsorden er det 2 saker på agendaen; Hhv pkt. 8 og pkt. 9.

Pkt. 8: Fastsette medlemskontingent.

I etterkant av vårt ordinære årsmøte som ble avholdt den 25. april d.å. ble det oppdaget at det ikke var fullstendig samsvar med priser for medlemskontingent formidlet fra klubben. For å eliminere evt. tvil rundt priser fremlegges saken på nytt for vedtak.                                  

Forslag til vedtak (samme ordlyd som under årsmøtet 25. april):

Styret foreslår å opprettholde samme medlemskontingent for 2022 som ble besluttet i fjor for 2021 

Priser for medlemskap i 2021:                   Pris for 2021/2022

Junior medlem (til fylte 17 år):              kr. 450,-

Seniormedlem:                                     kr. 550,-

Familiemedlem:                                    kr. 750,-


Pkt. 9: Engasjere ny revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Styret i Dikemark Rideklubb foreslår Knudsen Revisjonsbyrå AS som ny revisor til å revidere idrettslagets regnskap.


Her finner du informasjon om påmelding til årsmøtet👇:

Dikemark Rideklubb avholder digitalt ekstraordinært årsmøte tirsdag 26. oktober kl. 18:00 på Teams.
For påmelding send en e-post til: dikemark@hindrum.no med navn, e-post og mobilnummer til hver stemmeberettigede deltager. Deltakerne vil så motta en lenke til det digitale Teams-møtet innen årsmøtet. 

Påmeldingsfrist: søndag 24. oktober 

Nb! Det er 1 stemme pr. pålogging. Er man flere som ønsker å stemme i samme husstand, så må man sende separate påmeldinger. Det vil si at man gjerne kan sitte sammen og se fra samme enhet📲, men man må da være klar over at de som sitter sammen kun har 1 stemme.

For å ha stemmerett må man ha vært medlem av Dikemark Rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Dikemark Rideklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte! 


Med vennlig hilsen styret
 Asker 11.10.2021