Rideleir sommeren 2023

Postet av Styret den 25. Apr 2023

Det er fortsatt noen få ledige plasser på rideleir uke 32. Oppmøte kl 08.00 og henting kl 17.00. Oppvisning fredager kl 15.30. Påmelding ved mail til info@dikemarkrideskole.no Innkalling til Årsmøte i Dikemark Rideklubb

Postet av Styret den 22. Feb 2023

Innkalling til Årsmøte i Dikemark Rideklubb

Tid: Søndag 26. mars kl. 18:00

Sted: I kafeen over stallen 

Agenda:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Alle som har vært medlem minst 1 måned og er fylt 15 år har stemmerett
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
   a) Leder og nestleder
   b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
   c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
   d) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
   e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
          f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
 11. Velge kontrollkomité

Alle medlemmer har møte- og forslags-rett på årsmøtet. For å ha stemmerett må du være 15 år, ha vært medlem i en måned og ha betalt medlemskontingenten.

Med vennlig hilsen

StyretInnkalling til årsmøte 2022 i Dikemark Rideklubb

Postet av Styret den 1. Mar 2022


Til medlemmene i Dikemark Rideklubb 

Styret innkaller herved til årsmøte i Dikemark Rideklubb.
Årsmøtet avholdes 29.03.2022 kl. 19:00 på Dikemark Ridesenter.

 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 15.03.2022 til: Dikemark Rideklubb, v/Styret, Slottsberget 9, 1385 Asker
 eller bjoern.fagerli@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, dvs. 22.03.2022.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Dikemark Rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Dikemark Rideklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Dikemark Rideklubb sin lov på vår hjemmeside. 

 Dagsorden til årsmøtet: 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent 
 3. Velge protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten         
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle 
  1. idrettslagets regnskap
  2. styrets økonomiske beretning
  3. kontrollutvalgets beretning 
  4. beretning fra engasjert revisor
 10. Behandle innkomne saker som fremgår av godkjent sakliste     
 11. Fastsette 
  1. medlemskontingent på minst kr 50
  2. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 14. Velge:
  1. Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  2. Kontrollutvalg med leder, 1 medlem og 1 varamedlem
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  4. Valgkomité med leder, og 2 medlemmer og 1 varamedlem
  5. Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

 Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 

      15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 

      For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21

 

Sakspapirer kan fås ved å kontakte Bjørn Fagerli: 91192396 eller bjoern.fagerli@gmail.com

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen styret
       Asker 28.02.2022

 
Båndleggingen oppheves!

Postet av Styret den 1. Des 2021

Gladmelding til alle medlemmer!
Mattilsynet opphever fra 1. desember båndleggingen etter kverkeutbruddet! 
Tusen takk til alle for flott innsats i en krevende tid🥰!


Av praktisk info: Bruk den vanlige hovedinngangen via stallen når du skal på time (ikke gjennom ridehuset). Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Dikemark Rideklubb.

Postet av Styret den 11. Okt 2021


Til medlemmene i Dikemark Rideklubb 

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Dikemark Rideklubb.
Årsmøtet avholdes digitalt den 26.10.2021 fra kl. 18:00 på Teams.


 

Dagsorden til Årsmøtet

 

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent.

3.         Velge protokollfører.

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.        Godkjenne innkallingen.

6.        Godkjenne saklisten.

7.       Godkjenne forretningsorden.

8.  Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

9.         Engasjere ny revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Ref. ovenstående dagsorden er det 2 saker på agendaen; Hhv pkt. 8 og pkt. 9.

Pkt. 8: Fastsette medlemskontingent.

I etterkant av vårt ordinære årsmøte som ble avholdt den 25. april d.å. ble det oppdaget at det ikke var fullstendig samsvar med priser for medlemskontingent formidlet fra klubben. For å eliminere evt. tvil rundt priser fremlegges saken på nytt for vedtak.                                  

Forslag til vedtak (samme ordlyd som under årsmøtet 25. april):

Styret foreslår å opprettholde samme medlemskontingent for 2022 som ble besluttet i fjor for 2021 

Priser for medlemskap i 2021:                   Pris for 2021/2022

Junior medlem (til fylte 17 år):              kr. 450,-

Seniormedlem:                                     kr. 550,-

Familiemedlem:                                    kr. 750,-


Pkt. 9: Engasjere ny revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Styret i Dikemark Rideklubb foreslår Knudsen Revisjonsbyrå AS som ny revisor til å revidere idrettslagets regnskap.


Her finner du informasjon om påmelding til årsmøtet👇:

Dikemark Rideklubb avholder digitalt ekstraordinært årsmøte tirsdag 26. oktober kl. 18:00 på Teams.
For påmelding send en e-post til: dikemark@hindrum.no med navn, e-post og mobilnummer til hver stemmeberettigede deltager. Deltakerne vil så motta en lenke til det digitale Teams-møtet innen årsmøtet. 

Påmeldingsfrist: søndag 24. oktober 

Nb! Det er 1 stemme pr. pålogging. Er man flere som ønsker å stemme i samme husstand, så må man sende separate påmeldinger. Det vil si at man gjerne kan sitte sammen og se fra samme enhet📲, men man må da være klar over at de som sitter sammen kun har 1 stemme.

For å ha stemmerett må man ha vært medlem av Dikemark Rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Dikemark Rideklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte! 


Med vennlig hilsen styret
 Asker 11.10.2021