Innkalling til årsmøte 2021 i Dikemark Rideklubb

Postet av Einar Raudeberg den 25. Mar 2021

Til medlemmene i Dikemark Rideklubb 

Styret innkaller herved til digitalt årsmøte i Dikemark Rideklubb.
Årsmøtet avholdes 25.04.2021 kl. 19:30 på Teams.

 

Dagsorden til Årsmøtet

 

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent.

3.         Velge protokollfører.

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning.

9.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning. 

10.       Behandle forslag og saker.      

11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12.       Vedta idrettslagets budsjett.

13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.       Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. 

Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Styreleder og varamedlemmer velges for 1 – ett – år.

Styrets nestleder velges for 2 år.

Styremedlemmer velges for 2 – to – år.

Medlemmer av kontrollutvalg velges for 1 – ett – år.

Medlemmer av valgkomité velges for 1 – ett – år.         

 15.       Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

 

Vi kommer tilbake med detaljert informasjon om påmelding og gjennomføring av møtet her på hjemmesiden og på Facebook.

Sakspapirer kan fås ved å kontakte Einar Raudeberg tel. 95742912 eller einar@raudeberg.no.  

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen styret
 Asker 18.04.2021 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.